غرور مرد مارگیر کم مانده بود به قیمت جانش تمام شود! +عکس

غرور مرد مارگیر کم مانده بود به قیمت جانش تمام شود! +عکس
اقدام خطرناک یک مارگیر آفریقایی ، چیزی نمانده بود که به قیمت جانش تمام شود. رکنا: مارگیر افریقایی که مار پیتونی را شکار کرده بود طعمه این حیوان شد.  تصاویر…

غرور مرد مارگیر کم مانده بود به قیمت جانش تمام شود! +عکس