عکس: نامه خانواده بروسلی به قالیباف!

عکس: نامه خانواده بروسلی به قالیباف!
ضمیمه طنز امروز «بی قانون» نیز به مباحث انتخاباتی و اظهارنظرهای نامزدها پرداخته است.

عکس: نامه خانواده بروسلی به قالیباف!