عکس: متلک جدید روزنامه قانون به ترامپ!

عکس: متلک جدید روزنامه قانون به ترامپ!
ضمیمه طنز «بی قانون» امروز هم به برخی اظهارنظرهای سیاسی واکنش نشان داد.  

عکس: متلک جدید روزنامه قانون به ترامپ!