عکس / فرودگاه نیویورک منتظر ورود روحاني

عکس / فرودگاه نیویورک منتظر ورود روحاني
هم اكنون فرودگاه جان اف كندي (نیویورک) منتظر ورود آقاي روحاني رييس جمهور ایران

عکس / فرودگاه نیویورک منتظر ورود روحاني