عکس / ساخت پارکینگ با صفحه خورشیدی

عکس / ساخت پارکینگ با صفحه خورشیدی
در شهر چاجوای چین یک پارکینگ فتوولتاییک با استفاده از صفحه خورشیدی ساخته شده است. ظرفیت تولید برق این پارکینگ به 330 هزار کیلووات در سال خواهد رسید.

عکس / ساخت پارکینگ با صفحه خورشیدی