عکس: رونمایی از شغل جدید احمدی نژاد و بقایی

عکس: رونمایی از شغل جدید احمدی نژاد و بقایی
شغل جدید احمدی نژاد و بقایی!

عکس: رونمایی از شغل جدید احمدی نژاد و بقایی