عکس: روش عجیب برای تنبیه راننده خودروی بنز!

عکس: روش عجیب برای تنبیه راننده خودروی بنز!
راننده خودروی بنز، ماشینش را در جای پارک شخص دیگری پارک کرده و این موضوع باعث عصبانیت شدید وی شده است، از این رو با چسباندن برچسب بر روی خودروی…

عکس: روش عجیب برای تنبیه راننده خودروی بنز!