عکس: خبرنگار بی حجاب برای تسنیم گزارش فرستاد!

عکس: خبرنگار بی حجاب برای تسنیم گزارش فرستاد!
“هبه رشید” خبرنگار تسنیم، در پی گرفتن گزارش خبری بدون حجاب اسلامی روبروی دوربین تصویر برداری قرار گرفته است. رکنا: این تصویر “هبه رشید” خبرنگار تسنیم است که در پی…

عکس: خبرنگار بی حجاب برای تسنیم گزارش فرستاد!