عکس: حمله کوسه به بازیگر فیلم های غیراخلاقی!

عکس: حمله کوسه به بازیگر فیلم های غیراخلاقی!
بازیگر زنی که در حال بازی در یک فیلم تبلیغاتی غیراخلاقی در عمق اب بود با حمله ناگهانی یک کوسه غافلگیر شد. فردا: یک زن بازیگر هنگام ضبط در زیر…

عکس: حمله کوسه به بازیگر فیلم های غیراخلاقی!