عکس/ حضور مردم قم در خیابان ها در حمایت از حسن روحانی

عکس/ حضور مردم قم در خیابان ها در حمایت از حسن روحانی

عکس/ حضور مردم قم در خیابان ها در حمایت از حسن روحانی