عکس: توت فرنگی های متفاوت و خاص!

عکس: توت فرنگی های متفاوت و خاص!
پین بری، لقب توت فرنگی ایست که به رنگ سفید و وحشی است. این توت به غیر از رنگ سفیدش، کاملا شبیه وازخانواده توت فرنگی  و در امریکای جنوبی کشف…

عکس: توت فرنگی های متفاوت و خاص!