عکس : تریلی با بار آهن وارد خانه ای در فرمانیه شد

عکس : تریلی با بار آهن وارد خانه ای در فرمانیه شد
مجله خبری دوستان : تریلی با بار آهن وارد خانه ای در فرمانیه شد ؛ سخنگوی سازمان آتش نشانی از حادثه برخورد تریلر با دو خودرو و دیوار خانه ای…

عکس : تریلی با بار آهن وارد خانه ای در فرمانیه شد