عکس / استراحت خبرنگاران در حاشیه برگزاری اجلاس سران گروه 20

عکس / استراحت خبرنگاران در حاشیه برگزاری اجلاس سران گروه 20
استراحت خبرنگاران در حاشیه برگزاری اجلاس سران گروه 20 در هامبورگ آلمان

عکس / استراحت خبرنگاران در حاشیه برگزاری اجلاس سران گروه 20