عکس/ احترام فرمانده ارتش عراق به شهدای ایرانی جنگ تحمیلی

عکس/ احترام فرمانده ارتش عراق به شهدای ایرانی جنگ تحمیلی

عکس/ احترام فرمانده ارتش عراق به شهدای ایرانی جنگ تحمیلی