عکس: آغاز زندگی مشترک پای صندوق رای!

عکس: آغاز زندگی مشترک پای صندوق رای!
 آغاز زندگی مشترک پای صندوق رای در هشتگرد.  

عکس: آغاز زندگی مشترک پای صندوق رای!