عکس/هم‌اکنون؛ طوفان گرد و خاک در تهران، ستارخان

عکس/هم‌اکنون؛ طوفان گرد و خاک در تهران، ستارخان

عکس/هم‌اکنون؛ طوفان گرد و خاک در تهران، ستارخان