عکس/ميرسليم براي ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری وارد وزارت كشور شد

عکس/ميرسليم براي ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری وارد وزارت كشور شد

عکس/ميرسليم براي ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری وارد وزارت كشور شد