عکس/حضور صادق زیبا کلام در حسینیه جماران

عکس/حضور صادق زیبا کلام در حسینیه جماران

عکس/حضور صادق زیبا کلام در حسینیه جماران