علم الهدی: هیچ گاه در اداره امور تحمیل سلیقه نکرده‌ام / برای هیچ کدام از سمت‌ها کسی را پیشنهاد نداده‌ام

علم الهدی: هیچ گاه در اداره امور تحمیل سلیقه نکرده‌ام / برای هیچ کدام از سمت‌ها کسی را پیشنهاد نداده‌ام

علم الهدی: هیچ گاه در اداره امور تحمیل سلیقه نکرده‌ام / برای هیچ کدام از سمت‌ها کسی را پیشنهاد نداده‌ام