علم الهدی: اینکه برخی مداحان می‌گویند دستها را بلند کنید و بگویید یا زهرا(س) و یا حسین(ع) به عنوان حاجت خواستن، درست نیست

علم الهدی: اینکه برخی مداحان می‌گویند دستها را بلند کنید و بگویید یا زهرا(س) و یا حسین(ع) به عنوان حاجت خواستن، درست نیست

علم الهدی: اینکه برخی مداحان می‌گویند دستها را بلند کنید و بگویید یا زهرا(س) و یا حسین(ع) به عنوان حاجت خواستن، درست نیست