علت تناقض در تعداد اجساد کشف شده

علت تناقض در تعداد اجساد کشف شده
علت تناقض در تعداد اجساد کشف شده بامداد امروز مشخص شد.

علت تناقض در تعداد اجساد کشف شده