عقب نشینی کاخ سفید: دارندگان گرین‌کارت پس از غربالگری مضاعف وارد آمریکا می‌شوند

عقب نشینی کاخ سفید: دارندگان گرین‌کارت پس از غربالگری مضاعف وارد آمریکا می‌شوند

عقب نشینی کاخ سفید: دارندگان گرین‌کارت پس از غربالگری مضاعف وارد آمریکا می‌شوند