عضو علی‌البدل شورای شهر همدان نیامده بازداشت شد

عضو علی‌البدل شورای شهر همدان نیامده بازداشت شد

عضو علی‌البدل شورای شهر همدان نیامده بازداشت شد