عربستان ۲۰ هزار قطری را از فریضه حج امسال محروم کرد

عربستان ۲۰ هزار قطری را از فریضه حج امسال محروم کرد

عربستان ۲۰ هزار قطری را از فریضه حج امسال محروم کرد