عدم تمایل دخیا برای پیوستن به رئال مادرید

عدم تمایل دخیا برای پیوستن به رئال مادرید
به نظر می رسد به خاطر اتفاقاتی که در تابستان سال گذشته در رابطه با انتقال داوید دخیا به رئال رخ داد، این سنگربان دیگر تمایلی به حضور در جمع کهکشانی ها ندارد.

عدم تمایل دخیا برای پیوستن به رئال مادرید