عباس: آماده امضای قرارداد صلح تاریخی زیر نظر ترامپ هستیم

عباس: آماده امضای قرارداد صلح تاریخی زیر نظر ترامپ هستیم

عباس: آماده امضای قرارداد صلح تاریخی زیر نظر ترامپ هستیم