عامل حمله بارسلونا دستگیر شد/ پلیس، یک عامل انتحاری دیگر را به قتل رساند

عامل حمله بارسلونا دستگیر شد/ پلیس، یک عامل انتحاری دیگر را به قتل رساند

عامل حمله بارسلونا دستگیر شد/ پلیس، یک عامل انتحاری دیگر را به قتل رساند