ظریف: ملت ما ملتی نیست که با چشمکی از طرف امریکایی ها خوشحال شود و برقصد

ظریف: ملت ما ملتی نیست که با چشمکی از طرف امریکایی ها خوشحال شود و برقصد
وزیر امورخارجه گفت:امروز خوشحال هستیم با حضور دشمن شکن مردم و با هدایت های رهبری و شجاعت و دلیری دکتر روحانی توانستیم سایه شوم تحریم را از سر کشور کنار بزنیم.

ظریف: ملت ما ملتی نیست که با چشمکی از طرف امریکایی ها خوشحال شود و برقصد