ظریف:در ابتدای دولت یازدهم،ایران درمذاکرات سوریه غایب بود/20سال است با قاسم سلیمانی کار می کنم

ظریف:در ابتدای دولت یازدهم،ایران درمذاکرات سوریه غایب بود/20سال است با قاسم سلیمانی کار می کنم

ظریف:در ابتدای دولت یازدهم،ایران درمذاکرات سوریه غایب بود/20سال است با قاسم سلیمانی کار می کنم