طی ۴ سال گذشته خاموشی سراسری نداشتیم/ تمام روستاهای بالای ۱۰ خانوار برق دار شدند

طی ۴ سال گذشته خاموشی سراسری نداشتیم/ تمام روستاهای بالای ۱۰ خانوار برق دار شدند

طی ۴ سال گذشته خاموشی سراسری نداشتیم/ تمام روستاهای بالای ۱۰ خانوار برق دار شدند