طنز/ نظر جهانگیری، بیل گیتس، مایکروسافت و مشایی درباره رایانه حدادعادل

طنز/ نظر جهانگیری، بیل گیتس، مایکروسافت و مشایی درباره رایانه حدادعادل
اظهار نظر حدادعادل درباره تشبیه احمدی نژاد به رایانه، سوژه مشترک روزنامه های شهروند و قانون شد.

طنز/ نظر جهانگیری، بیل گیتس، مایکروسافت و مشایی درباره رایانه حدادعادل