صدور کد یکتا براي بيمه نامه هاي شخص ثالث

صدور کد یکتا براي بيمه نامه هاي شخص ثالث
با توجه به اينكه زير ساختهاي تكنولوژي ارتباطات و اطلاعات در كشور ما مطلوب است، ضروري است كه مشكلات اجرايي تعيين كد واحد براي بيمه نامه ها در شركت هاي بيمه اي در كوتاه ترين زمان برطرف شود و طرح مذكور طبق زمانبندي تعيين شده عملياتي گردد.

صدور کد یکتا براي بيمه نامه هاي شخص ثالث