صادرات صنایع‌دستی بیش از ۲.۵ برابر شده/ نبض صنایع‌دستی با نمایشگاه‌ها اندازه‌گیری می‌شود

صادرات صنایع‌دستی بیش از ۲.۵ برابر شده/ نبض صنایع‌دستی با نمایشگاه‌ها اندازه‌گیری می‌شود

صادرات صنایع‌دستی بیش از ۲.۵ برابر شده/ نبض صنایع‌دستی با نمایشگاه‌ها اندازه‌گیری می‌شود