شیر سوسک جایگزین شیر گاو می شود!

شیر سوسک جایگزین شیر گاو می شود!
بر اساس تحقیقات جدید دانشمندان، شیر سوسک ۴ برابر از شیر گاو غنی تر است. محققان از شیر سوسک به عنوان منبع جدید و غنی پروتئین نام می برند که…

شیر سوسک جایگزین شیر گاو می شود!