شیخ عیسی قاسم به یک سال حبس و مصادره اموال محکوم شد

شیخ عیسی قاسم به یک سال حبس و مصادره اموال محکوم شد
منابع رسانه ای از صدور حکم یک سال حبس و مصادره اموال شیخ عیسی قاسم رهبر عالی شیعیان بحرین خبر می دهند.

شیخ عیسی قاسم به یک سال حبس و مصادره اموال محکوم شد