شهردار پایتخت؛ امسال از نظر مالی سال سختی پیش رو داریم

شهردار پایتخت؛ امسال از نظر مالی سال سختی پیش رو داریم
شهردار تهران گفت: در حوزه درآمدهای نقدی شهرداری، کمتر از ٧٥ درصد از میزان درآمد پیش بینی شده تا پایان شهریورماه محقق شده است و این به آن معناست که امسال از نظر مالی سال سختی پیش رو داریم .

شهردار پایتخت؛ امسال از نظر مالی سال سختی پیش رو داریم