شهردار لندن: منع ورود مسلمانان به آمریکا آبروریزی است

شهردار لندن: منع ورود مسلمانان به آمریکا آبروریزی است

شهردار لندن: منع ورود مسلمانان به آمریکا آبروریزی است