سودان: تصمیمی برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل نداریم

سودان: تصمیمی برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل نداریم

سودان: تصمیمی برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل نداریم