سهم صدا و سيما در اشكالات فضای مجازی

سهم صدا و سيما در اشكالات فضای مجازی
روزنامه اعتماد نوشت: علت اصلي رشد شبكه‌هاي مجازي در ايران و نيز بروز ويژگي‌هاي غيرسازنده در آن را مي‌توان در عملكرد صداوسيما يا محدوديت‌هاي مطبوعاتي جست‌وجو كرد.
هر رويدادي كه در كشور رخ مي‌دهد به نحوي پاي فضاي مجازي نيز به ميان كشيده مي‌شود. فضايي كه در حال غلبه بر فضاي واقعي است و ديگر نمي‌توان موجوديت آن را ناديده گرفت.

سهم صدا و سيما در اشكالات فضای مجازی