سلحشوری: ورود زنان به ورزشگاه‌ها اولویت نیست، حق ابتدایی است/افغانستان نگاه بهتری به زنان دارد

سلحشوری: ورود زنان به ورزشگاه‌ها اولویت نیست، حق ابتدایی است/افغانستان نگاه بهتری به زنان دارد

سلحشوری: ورود زنان به ورزشگاه‌ها اولویت نیست، حق ابتدایی است/افغانستان نگاه بهتری به زنان دارد