سفیرترکیه: گولن با شعار طرفداری از محرومان مغز مردم را شست‌و شو داده بود / آنکارا به دنبال بهره‌برداری اقتصادی از بحران قطر نیست!

سفیرترکیه: گولن با شعار طرفداری از محرومان مغز مردم را شست‌و شو داده بود / آنکارا به دنبال بهره‌برداری اقتصادی از بحران قطر نیست!

سفیرترکیه: گولن با شعار طرفداری از محرومان مغز مردم را شست‌و شو داده بود / آنکارا به دنبال بهره‌برداری اقتصادی از بحران قطر نیست!