سفر مقام آمریکایی به پاکستان در دقیقه 90 لغو شد/ پاکستان میل به مذاکره ندارد

سفر مقام آمریکایی به پاکستان در دقیقه 90 لغو شد/ پاکستان میل به مذاکره ندارد

سفر مقام آمریکایی به پاکستان در دقیقه 90 لغو شد/ پاکستان میل به مذاکره ندارد