سفره افطار کارگران مسلمان هند در ایستگاه قطار کلکته/عکس

سفره افطار کارگران مسلمان هند در ایستگاه قطار کلکته/عکس
انتخاب -در تصویر زیر کارکنان مسلمان ایستگاه قطار کلکته هند را در حال افطار مشاهده می‌کنید.

سفره افطار کارگران مسلمان هند در ایستگاه قطار کلکته/عکس