سرلشکر باقری: ارتش و سپاه باید در درگیری مستقیم با دشمن باشند

سرلشکر باقری: ارتش و سپاه باید در درگیری مستقیم با دشمن باشند

سرلشکر باقری: ارتش و سپاه باید در درگیری مستقیم با دشمن باشند