سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس: قرار داد با توتال بر مبنای الگوی قراردادهای نفتی امضا شد

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس: قرار داد با توتال بر مبنای الگوی قراردادهای نفتی امضا شد

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس: قرار داد با توتال بر مبنای الگوی قراردادهای نفتی امضا شد