سخنگوی نخست وزیر انگلیس: تزرا می در مورد برجام با ترامپ رک خواهد بود

سخنگوی نخست وزیر انگلیس: تزرا می در مورد برجام با ترامپ رک خواهد بود

سخنگوی نخست وزیر انگلیس: تزرا می در مورد برجام با ترامپ رک خواهد بود