سخنان محمدرضا شجریان درباره تغییر نسل‌ها در موسیقی/ همایون باید مراقب باشد خیلی دچار مدرنیته نشود

سخنان محمدرضا شجریان درباره تغییر نسل‌ها در موسیقی/ همایون باید مراقب باشد خیلی دچار مدرنیته نشود

سخنان محمدرضا شجریان درباره تغییر نسل‌ها در موسیقی/ همایون باید مراقب باشد خیلی دچار مدرنیته نشود