سجادی، مشاور دادگان در دانشگاه آزاد شد

سجادی، مشاور دادگان در دانشگاه آزاد شد
در حالیکه در زمان حضور سجادی در وزارت ورزش محمود گودرزی، از این وزارتخانه انتقاد می کرد، با برکناری نصرالله سجادی به دلیل دو تابعیتی بودن، به او در دانشگاه آزاد حکم داد.

سجادی، مشاور دادگان در دانشگاه آزاد شد