سازمان ملل: در صورت آسیب به روزنامه‌نگاران با حرف های ترامپ، می‌توان او را مسئول دانست

سازمان ملل: در صورت آسیب به روزنامه‌نگاران با حرف های ترامپ، می‌توان او را مسئول دانست

سازمان ملل: در صورت آسیب به روزنامه‌نگاران با حرف های ترامپ، می‌توان او را مسئول دانست