سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: پرداخت سود سهام عدالت از آبان یا آذر امسال

سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: پرداخت سود سهام عدالت از آبان یا آذر امسال

سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: پرداخت سود سهام عدالت از آبان یا آذر امسال